Informace o zpracování osobních údajů


Vážení klienti,

jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných Společnosti Fantail s.r.o., IČO: 06683258, se sídlem Na Císařce 3222/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 286976 (dále jen „Společnost“), s níže jste uzavřel/a smlouvu o poskytování služby (dále jen „Služba“)

(dále jen „Smlouva“)

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail info@fantailacademy.cz.

1.Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme?

1.1.Uzavření Smlouvy a plnění Smlouvy

Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a realizace závazků ze Smlouvy.

Za účelem uzavření Smlouvy přijímáme objednávky našich Služeb. Objednávku je možné učinit prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na www.fantailacademy.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@fantailacademy.cz . Rovněž je možné prostřednictvím dotazníkového formuláře dostupného na https://www.fantailacademy.cz/kurzy/ vznést nezávaznou poptávku či dotaz ohledně poskytování Služby. Za účelem uzavření Smlouvy zpracováváme údaje klienta v rozsahu: identifikační údaje (jméno a příjmení), datum narození, kontaktní údaje (e-mail, telefonní kontakt), údaje o poskytovaných Službách a způsobech jejich poskytování, údaje potřebné pro platbu ceny za poskytnuté Služby a v závislosti na volbě způsobu platby za Vámi objednané Služby též číslo bankovního účtu a jiné platební údaje, informace o jazykové úrovni, informace z komunikace s Vámi, informace o plnění Smlouvy; je-li Smlouva uzavřena za účelem poskytování Služby nezletilému, jehož je klient zákonným zástupcem zpracováváme informace o jejich jméně, příjmení, datu narození, jazykové úrovni,  navštěvované základní škole v případě nezletilých, informace o plnění Smlouvy.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění našich smluvních povinností.

Za účelem rezervace Služby (jednotlivých lekcí) jsou Vám přiděleny přihlašovací údaje do systému MyCat dostupném na https://fantailacademy.mycat.cz/ který provozuje společnost HN Consulting Brno s.r.o., IČO: 28787251, se sídlem Dukelských bojovníků 3292/134, 671 81 Znojmo; tyto přihlašovací údaje rovněž zpracováváme.

1.2. Oprávněné zájmy a právní povinnosti

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při plnění Smlouvy jednali v souladu s právními předpisy.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při:

 • vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností,
 • archivování.

1.3. Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)

Našim klientům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením Smlouvy, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na info@fantailacademy.cz.

Provádíme profilování za účelem volby vhodného studijního programu.

Neprovádíme automatizované rozhodování.

2.Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Rovněž získáváme informace o Vaší osobě, které vzniknou Vaší aktivitou na Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation  a https://www.facebook.com/fantailacademy/ a profil Instagram (https://www.instagram.com/fantail_academy/ ) provozovatele Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko.

Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci webových stránek http://www.fantailacademy.cz/.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, není-li uvedeno jinak.

Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme zpracovatele, kterým je:

 • Google LLC, se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA, jakožto zpracovatel osobních údajů prostřednictvím služby Google Form, Google Drive, může dojít k předání osobních údajů mimo EU a to dle podmínek tzv. privacy shieldu  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 • Microsoft Corporation, se sídlem na adrese  Building 17 on the Microsoft Redmond campus in Redmond, Washingto, jakožto zpracovatel osobních údajů prostřednictvím služby Outlock; může dojít k předání osobních údajů mimo EU do USA a to dle podmínek tzv. privacy shieldu https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active
 • HN Consulting Brno s.r.o., IČO: 28787251, se sídlem Dukelských bojovníků 3292/134, 671 81 Znojmo, jakožto zpracovatel osobních údajů prostřednictvím sysému MyCat
 • The Chancellor Masters and Scholars of the University of Cambridge acting through its departments, Cambridge University Press se sídlem University Printing House, Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8BS and Cambridge English Language Assessment se sídlem 1 Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, jakožto zpracovatel osobních údajů prostřednictvím systému Cambridge Learning Management System;
 • ClassDojo Inc.,  se sídlem 735 Tehama Streetk,San Francisco, California, 94103, jakožto zpracovatel osobních údajů prostřednictvím aplikace Class Dojo., United States of America; může se jednat o předání osobních údajů mimo EU do USA za podmínek tzv. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnTlAAK&status=Active ;
 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko.
 • Martin Protiva, IČO: 01678124, se sídlem Ruská 766, Český Brod jakožto poskytovatel účetních služeb.

Vaše osobní údaje dále předáváme lektorům, prostřednictvím nichž je poskytována Služba.

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

3.Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně na webových stránkách www.fantailacademy.cz.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a nezasahujeme do Vašeho soukromého a osobního života.

4.Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

4.1.Smlouva a oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu účinnosti Smlouvy.

Poté je uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let od vzniku relevantní události) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči Společnosti, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, bydliště/sídlo) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o plnění Smlouvy (obsah Smlouvy, informace o jejím plnění), informace z komunikace s Vámi.

4.2.Právní povinnosti

Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

4.3.Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma.

4.4.Odvolání souhlasu

Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

5.Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

 • požádat nás o vysvětlení,
 • požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 • požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 • podat dotaz, resp. stížnost na úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6. Jak Vaše osobní údaje chráníme

K zabezpečení údajů slouží následující prostředky zabezpečení:

Přístupy do systémů, aplikací a počítačů chráněny hesly, antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, uzamčení fyzických dokumentů atd.

Zašlete nám dotaz