Timetable - 2018/2019


MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
Kiwi 4 13.30-14.30 13.30-14.30
Tui 2 14.00-15.30 14.00-15.30
Tui 4 14.00-15.30 14.00-15.30
Tui 6 14.40-16.10 14.40-16.10
Falcon 2 16.30-18.00 17.00-18.30

Ask a question